Geef de Lotslijn echt je lot aan?

Iedereen denkt dat de Lotslijn of beter gezegd de Saturnuslijn te maken heeft met je lot of fortuin en dat deze lijn je toekomst voorspelt. Ondanks haar naam heeft de lotslijn daar niets mee te maken, want je bepaalt je lot altijd zelf, je bent zelf verantwoordelijk voor je levensloop.

 In de hedendaagse Handleeskunde wordt de Lotslijn dan ook de Saturnuslijn genoemd. Deze lijn heeft te maken met je carrière, je levensrichting, je levensdoel, je openbare en sociale kant van je leven.

De Saturnuslijn begint onderaan de palm in het midden en loopt meestal recht omhoog richting middelvinger (Saturnusvinger) en eindigt vaak op die heuvel onder de middelvinger. Soms is deze lijn moeilijk te vinden; ze kan halverwege de palm beginnen, uit de Levenslijn of onderaan de palm (Maanberg) aan de ulnazijde (kant van de pink) beginnen. De lijn kan lang, kort, gebroken zijn of zelfs helemaal ontbreken.

 De Saturnuslijn geeft informatie over je gemoedsgesteldheid, bijvoorbeeld je gevoelens over succes en ideeën over je sociale positie. De lijn laat ook zien of je tevreden of gefrustreerd bent door je vooruitgang in je leven. Er zijn natuurlijk heel wat factoren van invloed op je leven en sommige daarvan kunnen een belangrijke invloed hebben. De Saturnuslijn laat dan zien hoe gemakkelijk je door deze factoren wordt beïnvloed; bijvoorbeeld je struikelblokken, beperkingen en veranderingen in je carrière of in je levenswijze zowel openbaar als sociaal. Ook laat de Saturnuslijn zien wat je persoonlijk wilt bereiken, hoe zelfstandig je bent, hoe veel doorzettingsvermogen je hebt en hoe groot je verantwoordelijkheidsgevoel is.

Aan de conditie van je Saturnuslijn kun je zien op welke leeftijdsfase je tijdelijk problemen hebt of wanneer het weer goed met je gaat. Doorkruist hij de Hoofdlijn dan komen we op ca. 20/30 jaar en Hartlijn ca. 40/50 jaar naargelang de lengte van je palm.


  • Een krachtige Saturnuslijn laat zien, dat je je mogelijkheden benut, dat je zelfvertrouwen hebt, bevredigend werk en dat je je leven onder controle hebt.

  • Een onduidelijke lijn laat gebrek aan controle zien, dat je onzeker bent in je handelen en optreden en problemen hebt met het waarmaken van carrière of ambities, je kunt je dan gefrustreerd voelen.

  • Onderbrekingen in de lijn geven ook onderbrekingen of veranderingen aan, ofwel in je levenswijze, ofwel van baan of carrière.

  • Dwarslijntjes geven hindernissen aan, die je moet overwinnen.

  • Vertakkingen naar boven zijn positieve gebeurtenissen, vertakkingen naar beneden teleurstellingen.

  • Een overlappende breuk (als delen van de lijn elkaar overlappen) toont aan, dat je de verandering zelf hebt gekozen; bijvoorbeeld een nieuwe baan, andere manier van leven, andere hobby of een ander doel, in ieder geval loopt deze overgang soepel. Hoe groter de opening tussen de evenwijdige lijnen is, hoe groter de verandering waartoe je hebt besloten.


 

Sommige mensen hebben helemaal geen Saturnuslijn, deze mensen hebben hun leven in eigen hand, ze volgen waar het leven ze heen leidt. Ze schijnen zich niet meer zorgen te maken over hun persoonlijkheid en reputatie, maar leven alsof zij de juiste persoon op de juiste plaats op/in de juiste tijd zijn. Ze worden niet gehinderd of beperkt door allerlei noodzakelijke maatschappelijke normen of door de druk van de samenleving. Zo kunnen ze onverstoorbaar en/of flegmatisch zijn. Innerlijk geen enkele interesse hebben voor normale zekerheden en toch veel succes en voldoening hebben. Echter dan moet verder de hand er wel sterk uitzien. Bij een zwakke hand krijgen we eerder te maken met gemakzuchtigheid, ontbreken van sociale aanpassing of geestelijke onevenwichtigheid, een bepaald soort eenzijdigheid door bijvoorbeeld rust en regelmaat in werk of het wegvallen van een functie.

Levenstaak en levensdoel

Normaal gesproken heeft ieder mens een of meerdere specifieke taken in het leven en een levensdoel dat wat je persoonlijk wil bereiken in je leven. De hand en de Saturnuslijn kunnen je bewust maken van je verborgen talenten en aspiraties en je de kloof tussen innerlijke verlangens en de realiteit helpen te overbruggen.

Ik had al gezegd dat het lot niet vast ligt maar dat je het in eigen hand hebt, en dat je zelf verantwoordelijk bent over je eigen levensloop. Neem zelf die verantwoordelijkheid op je en zie wat je diep in je hart werkelijk zal willen; en de weg is vrij naar meer geluk, vreugde en innerlijke rust.

Begint je Saturnuslijn uit het midden van je hand; dan ben je iemand die structureel is en een vaste lijn in het leven volgt en jong zijn verantwoordelijkheden kent.

Begint je Saturnuslijn uit je Levenslijn; dan hangt het alleen van jou af hoe hard jij persoonlijk werkt om succes te krijgen, door al jou mogelijkheden en diensten op de juiste manier te gebruiken.

 

Begint je Saturnuslijn uit de Maanberg; dan moet je met mensen werken en je succes zal dan afhankelijk zijn door jou aangeboden diensten en mogelijkheden.

Saturnus/Lotslijn en Karma

Natuurlijk kunnen we de Saturnuslijn of Lotslijn op de esoterische wijze bekijken. De Lotslijn kan ook een aanduiding zijn van je karma, ervaringen en ondervindingen uit het verleden opgedaan, die in het heden worden uitgewerkt of verwerkt. In de omgangstaal verstaan wij onder karma dikwijls ons lot, ons levenslot. We zeggen dan: “Ja, dat is nu eenmaal mijn karma”. Het Indische begrip karma wil zeggen, dat ons handelen gevolgen heeft. Ons doen en laten in een vorig leven is van doorslaggevende betekenis voor de aard van ons leven. Je kunt karma dus zien als een levensopdracht, een levenstaak.

De Saturnuslijn symboliseert restricties, die je van buitenaf worden opgelegd. Maar duidt ook op een voorbestemde roeping, noeste arbeid, die in het meest gunstige geval  meebrengt dat je succes krijgt en datgene bereikt wat je wil. De Saturnuslijn wordt ook bestemmingslijn genoemd. Deze lijn laat zien in hoeverre het leven je in zijn macht heeft, in tegenstelling tot de macht die je over je eigen leven uitoefent. De lijn houdt verband met karma, de verplichtingen die je uit vorige levens hebt meegebracht.

Karma laat  je ‘lot’ zien of de verantwoordelijkheid die je in dit leven te dragen hebt. Daarom zie je zoveel beperkingen op dit gebied in de hand waar de lijn doorheen loopt. De Lotslijn kan zowel geluk als ongeluk meebrengen, maar duidt hoe dan ook op iemand die - in plaats van zijn eigen geluk te bewerkstellingen - wordt geregeerd door gebeurtenissen, die hij niet in zijn macht heeft en niet onder controle heeft.

 

De Saturnus/lotslijn loopt eerst door je onderste gedeelte van de hand. Dit gebied geeft problemen van het stoffelijke lichaam, het instinctieve en de erfelijkheid aan, die je in dit leven moet ervaren. Dan kruist de Lotslijn de Hoofdlijn tot aan de middel(Saturnus)vinger. Dit gebied brengt problemen mee op het dagelijkse vlak. Dit betekent dat je door diensten, aan andere bewezen, alles wat ertussen hen en jou onafgemaakt ligt, weer kan rechtzetten. Op dit stuk van de Lotslijn tref je dan ook de beperkingen aan, die je in het verleden in gebreke bent gebleven.

 

Door je zelf te ontplooien en de verantwoordelijkheid op je te nemen, door je persoonlijke wilsaspect sterker te laten worden is er veel dat je zelf kan sturen. De Saturnuslijn kan dan binnen 1 a 2 jaar veranderen. Succes er mee.

 

 

Tekst Magda van Dijk-Rijneke